Registripidajate Inforuum
Sisukord Kõik teemad
.ee akrediteeritud Registripidaja on isik või asutus, kes Registrilepingu kohaselt osutab Registreerijatele Registreerimisteenuseid. 

  • Registripidajal on EIS-i volitus, õigus ja kohustus osutada Registreerijatele Registreerimisteenuseid. 
  • Registripidaja võib saada teenustasu vastavalt kokkulepetele Registreerijatega.
  • Registripidaja vähemalt üks töötaja on läbinud EIS-i õppeprogrammi ja Registripidaja täidab teisi Lepingus fikseeritud pädevusnõudeid.