Registripidajate Inforuum
Sisukord Kõik teemad
Taotluse allkirjastamine tähendab, et registreerija või tema esindaja peab isikusamasuse kontrollimiseks ja tahte kindlakstegemiseks allkirjastama registripidajale esitatava taotluse.

Aktsepteeritud viisid füüsilise isiku (eraisiku) puhul:

 • Omakäeliselt antud allkiri registripidaja esindaja juuresolekul;
 • Isiku digitaalset tuvastamist võimaldava sertifikaadi kaudu, kes on andnud elektroonilise allkirja Eesti ID-kaarti või Mobiil-ID-d kasutades. Sama kehtib ka e-residentide kohta või kui see välisriik on EIS-i poolt aktsepteeritud. Nimekirja aktsepteeritud välisriikidest leiad SIIT.
 • Allkirjastamisega on võrdsustatud pangaülekanne või PayPal verifitseeritud konto kaudu ülekanne registripidajale, mis on tehtud eraisikust registreerija või tema esindaja nimele registreeritud pangakonto või PauPal verifitseeritud konto kaudu.

NB! Mitte unustada taotluse saamisel kontrollida isikut tõendava dokumendi kehtivusaega ja/või elektroonilise allkirja kehtivust!


Aktsepteeritud viisid juriidilise isiku puhul:


 • Registreerija esindaja omakäeliselt antud allkiri registripidaja esindaja juuresolekul;
 • Registreerija esindaja digitaalset tuvastamist võimaldava sertifikaadi kaudu, kes on andnud elektroonilise allkirja Eesti ID-kaarti või Mobiil-ID-d kasutades. Samaväärseks loetakse ka Eesti e-residendi antav allkiri või kui välisriik on EIS-i poolt aktsepteeritud.Nimekirja aktsepteeritud välisriikidest leiad SIIT
 • Allkirjastamisega on võrdsustatud pangaülekanne või PayPal verifitseeritud konto kaudu ülekanne registripidajale, mis on tehtud juriidilisest isikust registreerija või tema esindaja nimele registreeritud pangakonto või PayPal verifitseeritud konto kaudu;

NB! Mitte unustada taotluse saamisel kontrollida juriidilise isiku olemasolu äriregistri või registrikaardi kaudu, mis kinnitab juriidilise isiku õigusvõimet ja juhatuse liikme esindusõigust!

Olulised tähelepanekud:

 • Enne registreerimisteenuse osutamist peab registripidaja tuvastama isiku kooskõlas eeltoodud nõuetega!
 • Isiku tuvastamiseks võib registripidaja võimaldada kas ühte või mitut eeltoodud isiku tuvastamise meetodit!
 • Eristada isiku tuvastamist ja isiku tahte kontrollimist.
 • Isiku tahte kontrollimise käigus veendub registripidaja, et isik on õigustatud esitama taotlust, kuid selle käigus ei tohi unustada tuvastada, kas isik on tegelikkuses ka see, kes ta väidab end olevat;
 • Isiku tuvastamisel registripidaja esindaja juuresolekul ei ole vaja isikut tõendavast originaaldokumendist teha koopiat!
 • Tulevikus tekkivate võimalike probleemide vältimiseks on siiski soovituslik omada koopiat;
 • Muudel juhtudel tuleb EIS-le edastada koopiad (nt pangakonto/PayPal Verified kontoväljavõte ja arve, maksekviitung vms), et näidata, kuidas tuvastati isik!
 • Juriidilise isiku juhatus või seda asendav organ on suhetes registripidajaga juriidilise isiku seaduslik esindaja, kes märgitakse registreerija halduskontaktiks.

Võimalikud probleemid:

 • Taotluse allkirjastamisel juriidilise isiku juhatuse liikme esindusõiguse kontrollimisel tuleb veenduda, et juriidilisel isikul ei kehti ühist esindusõigust Eesti äriregistris. Ühine esindusõigus tähendab, et juhatuse liige ei tohi üksinda registripidajale esitatud taotlust allkirjastada.
 • Kui domeeniga soovib teostada toimingu juriidilise isiku juhatuse liige, kes pole märgitud domeeni halduskontaktiks? Kui juhatuse liikmel on võrdne esindusõigus (mitte ühine esindusõigus), on juhatuse liikmel õigus teha domeeniga seotud toiminguid ka ilma, et ta domeeni halduskontakt oleks. Sellisel juhul peab registripidaja veenduma, et tegemist on juriidilise isiku juhatuse liikmega, kes omab kehtivat esindusõigust.

Mida teha, kui taotlus või sellele lisatud dokumendid pole esitatud ladinakeelses tähestikus?

 • Kõik registripidajale esitatud taotlused peavad olema esitatud ladinakeelses tähestikus.
 • Registripidaja peab enda valitud meetodist lähtuvalt veenduma, et mitte ladinakeelses tähestikus esitatud taotluse lisa sisu (nt tõend juriidilise isiku kehtivuse kohta või pangakonto/PayPal Verified konto maksekviitung), vastab ladinakeelses tähestikus esitatud taotluse andmetele.
 • Kui registreerija on taotlusele lisanud lisa, mis ei ole ladinakeelses tähestikus, võib registripidaja nõuda selle sisu kontrollimiseks registreerijalt dokumendi kohta tõlget.
 • Registripidaja ei pea nõudma registreerijalt tõlget ja võib mitte ladinakeelse tähestiku mõistmiseks kasutada ka sõnaraamatu abi.
 • Samal ajal on registripidajal oluline järgida isikusamasuse kontrollimise üldpõhimõtet, et ta tuvastab registreerija isiku ja veendub tema tahtes tehingut teha!

Seotud teemad:
Kontaktandmete uuendamine
Isikuandmete töötlemine ja kaitse

Registripidaja õigused
Registripidaja kohustused

Seotud Domeenireeglite punktid: 4.1.2 ja 41 koos alapunktidega, Registrilepingu punkt 7 koos alapunktidega.