Registripidajate Inforuum
Sisukord Kõik teemad
EIS võib mõjuval põhjusel registripidaja poolt registreeritud domeeni peatada. Kui rikkumist pole 30 päeva jooksul kõrvaldatud, võib EIS domeeni kustutada. 

NB! Tegemist on EIS-i võimalusega domeen peatada! Praktikas on ka levinud viis domeeni koheselt mitte peatada, vaid edastada selle kohta hoiatus. Kui rikkumist ei ole 30 päeva jooksul pärast hoiatust kõrvaldatud, võib EIS domeeni kustutada.

Mõjuvad põhjused:

 • EIS-le ei edastata kohast domeeninime registreerimise või üleandmise taotlust või nõusolekut;
 • Registreerija või tema esindaja puhul ei ole vastavalt Domeenireeglitele tuvastatud isiku ja/või tahet;
 • Täidetud ei ole ülddomeenide (com.ee / pri.ee / fie.ee / med.ee) alla alamdomeeni registreerimise tingimused.
Mõjuvad põhjused registreerijaga seotud juhtudel:

 • Registreerija rikub domeenireegleid ega lõpeta seda 10-tööpäevase tähtaja jooksul. Näiteks olukorras, mil registreerija esitab domeeni registreerimisel ebakorrektsed andmed või dokumendid ega paranda neid;
 • Registreerija halduskontakt ja/või tehnilise kontakt ei vasta korduvatele EIS-i poolt saadetud päringutele;
 • Domeeni registreerimisperiood on lõppenud ja domeeni ei ole 15 päeva jooksul pikendatud;
 • Registreerija suhtes on jõustunud vastavasisuline Domeenivaidluste Komisjoni, kohtu või vahekohtu lahend;
 • Juriidiline isik on äriregistrist kustutatud. Selle kohta vaata Lõppenud (kustunud) juriidilisele isikule kuuluvad domeenid
 Mõjuv põhjus muudel juhtudel:

 • Põhjendatud taotlus esitatakse .ee akrediteeritud Registripidaja poolt. Selliseks põhjendatud taotluseks loetakse argumenteeritud registripidaja selgitusi koos tõenditega.
 • Põhjendatud taotlus edastatakse pädeva riigiasutuse poolt. Näiteks politsei, CERT-i või kohtu taotluse alusel (nt kohtumääruse alusel saab nõuda domeenile keelumärgete tegemist);
 • Domeeninimi on blokeeritud või reserveeritud.
Seotud teemad:
Registreerija õigused
Registreerija kohustused
Registripidaja õigused
Registripidaja kohustused
Reserveeritud domeeninimed
Reserveeritud domeenide nimekiri ja registreerimise eritingimused

Seotud Domeenireeglite punktid: 6.1 kuni 6.3.